Ayudas

Aquelles entitats organitzadores d’activitats esportives fora d’horari escolar homologades accedeixen al sistema d'ajuts per a les famílies per a la participació de nens/es i joves entre 6 i 17 anys en la seva oferta d’ activitats esportives fora d’horari lectiu.

L’objectiu és facilitar l’accés i/o abaratir les despeses dels nens/es i joves que pertanyen a famílies amb rendes baixes a la pràctica d’activitats físiques i esportives en horari extraescolar.

Informació per a les famílies que vulguin acollir-se al sistema d’ajuts.

Com

Quan realitzi la preinscripció o inscripció a una activitat esportiva d’una entitat homologada pot demanar el full de sol·licitud d'ajut en la mateixa entitat. L’entitat facilitarà el número de referència de l’activitat i segellarà la sol·licitud. El sol·licitant emplenarà la sol·licitud i haurà de presentar-la a qualsevol OAC de Barcelona juntament amb la documentació requerida:

  • 1. DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor que realitza la inscripció).
  • 2. Llibre de família on figura l’infant que s’inscriu i el full dels progenitors. En el cas d’infants nascuts fora del país, passaport de l’infant o passaport del pare o del mare on constin les dades de l’infant o la fotocòpia de la partida de naixement del país originari.
  • 3. En cas, que el tutor no sigui el progenitor, haurà de presentar certificació de l’organisme que li ha atorgat la guarda.
  • 4. Declaració de la renda de la unitat familiar: la pàgina on consten els membres de la unitat familiar, del full resum de rendiments i deduccions, i el documents d’ingrés i devolució segellat per l’entitat bancària o delegació d’Hisenda corresponent. Tant si hi ha obligació de fer declaració de la renda com no, és imprescindible que es justifiquin els ingressos de cada membre major de 18 anys.

Quins són els requisits

  • L'infant o jove ha d’estar empadronat a la ciutat de Barcelona
  • La renda per membre de la unitat familiar ha de ser igual o inferior a 12.000€ any.

Per consultar el llistat d'entitats homologades el curs 2018-2019 i que per tant tenen accés al sistema d’ajuts per a les famílies per a la pràctica esportiva d'infants i joves entre 6-17 accedeix al següent enllaç: www.plaesportescolarbcn.cat/entitats

Podeu presentar la sol·licitud de subvenció a través del portal de tràmits.