bici 2024
basquet 2024
vela 2024

Preguntes freqüents - SUBVENCIONS

1. QUIN ÉS EL BAREM ECONÒMIC D’INGRESSOS NETS PER ACCEDIR A LA BECA?

El barem econòmic d'ingressos nets anuals per ciutadà i nucli de convivència és el següent:

Ingressos nets anuals per membre del nucli de convivènciaPercentatge del cost de l’activitat que cobreix l’ajut econòmic
De 0 € a 7.000 € 90%
De 7000,01 € a 9.000,00 € 60%
De 9.000,01 € a 10.000 € 30%
> de 10.000 € 0%

Com es pot veure, l’accés als trams de les beques (del 90 %, 60 % o 30 %) depèn dels ingressos nets anuals per ciutadà/ana i nucli de convivència. Per calcular en cada cas aquest import, s’han de dividir els ingressos nets anuals declarats –base liquidable general del contribuent– entre el nombre total de membres del nucli de convivència –pare/s//mare/s//tutors/ores i fills/filles que hi convisquin–; cal tenir en compte que un membre del nucli de convivència amb discapacitat compta com a dos, i en el cas de les famílies monoparentals que ho justifiquin a la sol·licitud, l’adult referent també compta com a dos.

2. QUÈ ÉS EL NUCLI DE CONVIVÈNCIA?

El nucli de convivència que es té en compte per poder tenir accés a la beca està format pels pare/s//mare/s//tutors/ores i fills/filles que convisquin al mateix domicili. S'ha de tenir en compte que un membre del nucli de convivència amb discapacitat, justificada/explicada a la sol·licitud, compta com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. Passa el mateix amb les famílies monoparentals, condició justificada/explicada a la sol·licitud,: l’adult referent també compta com a dos. L'Ajuntament de Barcelona pot comprovar d'ofici ambdues circumstàncies.

3. QUIN EXERCICI DE LA RENDA ES PREN DE REFERÈNCIA PER CALCULAR ELS INGRESSOS ANUALS NETS?

L’exercici de la renda que es pren de referència per al càlcul es basa en la base liquidable general de la declaració de l’any anterior, corresponent a la casella 0500.

4. COM HE DE DEMANAR LA BECA?

El formulari de sol·licitud de la beca es troba disponible a través de l’Oficina Virtual de Tràmits municipals. Es requereix l’IDCat Mòbil per a fer el tràmit, i és necessari que l'entitat hagi facilitat a la família el número de referència de l'activitat.

5. HE D’ADJUNTAR ALGUNA DOCUMENTACIÓ A L’HORA DE FER LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ?

No cal adjuntar cap documentació, ja que el tràmit és totalment telemàtic. No obstant això, posteriorment, durant el període de reclamacions es pot sol·licitar a la família alguna informació acreditativa addicional. Es pot adjuntar documentació si es requereix, per aclarir algun aspecte, com per exemple, si la solicitud de subvenció la realitza una persona que no forma part de la unitat familiar. En aquest cas, caldrà que signi una autorització i l'adjunti al moment de fer el tràmit.

6. PUC DEMANAR LA SUBVENCIÓ PER A MÉS D’UN INFANT A LA MATEIXA SOL·LICITUD?

No, en cada sol·licitud només podeu demanar la subvenció per a un sol infant. Si voleu demanar-ne per a més infants, heu de fer tantes sol·licituds com infants per als quals vulgueu sol·licitar-les. Només es por fer una sol·licitud per infant.

7. PUC DEMANAR LA SUBVENCIÓ PER AL MEU FILL O FILLA SI VIVIM FORA DE BARCELONA?

Si no està empadronat/ada a la ciutat de Barcelona no pot accedir a les subvencions, ja que estar empadronat al municipi de Barcelona és un requisit indispensable per poder accedir-hi. No obstant això, de manera excepcional, els infants i els adolescents amb necessitats educatives especials, empadronats/ades fora de Barcelona que estiguin escolaritzats en algun centre educatiu de la ciutat també poden participar en la campanya.

8. EL MEU FILL O FILLA TÉ 18 ANYS. PUC DEMANAR LA SUBVENCIÓ?

Si el vostre fill o filla té 18 anys o més, no podeu demanar la beca, ja que la campanya s’adreça a infants i adolescents d’entre 6 a 17 anys (17 anys en el moment de fer la sol·licitud). De manera excepcional, l’edat màxima s’amplia dos anys més (fins als 19 anys) en cas que els infants/joves tinguin una discapacitat i en quedi constància a la sol·licitud.

9. PUC APUNTAR EL MEU FILL O FILLA A MÉS D’UNA ACTIVITAT

Sempre podeu apuntar els/les vostres fills/filles a tantes activitats com vulgueu. Tanmateix, només es pot demanar la subvenció per a un màxim d’una activitat per infant.

10. EN CAS DE SEPARACIÓ AMB O SENSE CUSTÒDIA COMPARTIDA, QUIN DELS DOS CÒNJUGES POT DEMANAR LA SUBVENCIÓ?

En cas de separació, té prioritat per demanar la subvenció la persona que ostenti la custòdia, ja sigui per acord mutu o per resolució judicial, sempre que resideixi a Barcelona i hi estigui empadronada. En cas de custòdia compartida, qualsevol de les dues parts pot fer-ho, sempre que resideixin a Barcelona.

11. SI HE DEMANAT LA SUBVENCIÓ, HE DE PAGAR LA QUOTA DE L’ACTIVITAT PRÈVIAMENT A LA RESOLUCIÓ?

El sol·licitant ha d’estar al corrent de pagament de les quotes en el moment de la sol·licitud de subvenció, i caldrà seguir pagant els rebuts fins a la resolució de la subvenció (aproximadament al novembre). Serà llavors quan l’entitat ajustarà les quotes restants en funció de l’import atorgat.

12. PUC CANVIAR D’ACTIVITAT UN COP HE PRESENTAT LA SOL·LICITUD?

Un cop publicada la resolució de subvencions NO es pot modificar l’activitat si aquest canvi comporta un canvi d’entitat. Dins la mateixa entitat es pot canviar d’activitat sempre i quan sigui a un import igual o menor. Cal tenir present que es recalcularà l’import atorgat amb el codi de la nova activitat.

13. QUAN SABRÉ SI M’HAN ATORGAT LA SUBVENCIÓ?

La resolució definitiva està previst que es publiqui al novembre.

14. COM SABRÉ SI SE M’HA ATORGAT O DENEGAT LA SUBVENCIÓ?

El resultat de l’avaluació de la sol·licitud de beca es comunicarà a les famílies a via SMS en el moment de la publicació oficial al BOPB. En cas de reclamació d’informació, s’informarà també per sms en el moment de l’avaluació. 

15. QUANTS DIES TINC PER PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ QUE SE’M RECLAMI?

A partir de l’enviament de l’sms amb la reclamació de documentació, el sol·licitant disposa de 10 dies naturals per a presentar-ho. Fora d’aquest període ja no s’acceptarà la documentació aportada.

16. COM I QUAN SE’M PAGARÀ LA SUBVENCIÓ?

El pagament de la subvenció no es fa directament a les persones que l’hagin sol·licitat, sinó a les entitats organitzadores de les activitats que posteriorment l’han de traslladar als/a les beneficiaris/àries mitjançant un descompte en el preu de l’activitat d’un import igual a la subvenció atorgada.

17. QUÈ HE DE FER UN COP SE M’HA ATORGAT LA SUBVENCIÓ

Un cop se us ha atorgat una subvenció recomanem adreçar-se a l’entitat i confirmar que els consta la informació i que ajustaran l’import de les quotes restants.

18. COM I QUAN HE DE FER L'AL·LEGACIÓ/RECLAMACIÓ SI NO SE M’HA ATORGAT LA SUBVENCIÓ?

Enguany, el període d’al·legacions és del 15 de novembre al 3 de desembre.  Es pot fer a través del mateix portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona o trucant al 010. Teniu enllaçat el tràmit de reclamació a la pàgina principal de "subvencions" d'aquesta web als requadres laterals.

19. DOS INFANTS SÓN GERMANS PERÒ TENEN UN % DE BECA DIFERENT... QUÈ PUC FER?

Si dos germans o germanes tenen un import diferent de subvenció, primer de tot, comproveu si el % de subvenció és el mateix. Ja que el % ha de ser el mateix, si la situació familiar és la mateixa en ambdós casos. En cas que sigui un % diferent podeu presentar una reclamació seguint els canals oficials.

20. PER QUÈ L'IMPORT DE LA SUBVENCIÓ QUE HE REBUT ÉS INFERIOR AL QUE M’ESPERAVA TENINT EN COMPTE EL PREU DE L’ACTIVITAT?

L’Ajuntament estableix un preu màxim subvencionable. Si el preu de la vostra activitat és superior a aquest màxim, la subvenció no cobreix aquesta diferència. Podeu consultar aquests preus màxims en el següent quadre:

 Centre educatiu o espai públicCentre Esportiu o instal·lació esportiva
Sense competició 220,00€ 320,00€
Amb Competició 275,00€ 400,00€

21. AL FINAL NO FARÉ SERVIR LA SUBVENCIÓ QUE SE M’HA ATORGAT. QUÈ HE DE FER?

Si al final no feu servir la subvenció ho heu de comunicar a l’entitat, que s’ha d’encarregar de comunicar-ho a l’Ajuntament.

22. QUÈ HE DE FER AMB LA SUBVENCIÓ SI EM DONO DE BAIXA DURANT EL CURS?

Cal que comuniqueu a l’entitat la vostra decisió de baixa, i l’entitat farà la comunicació a l’Ajuntament. Rebreu un email o un sms amb l’enllaç per confirmar la baixa. És necessari que completeu el tràmit per tal que es recalculi la subvenció segons el temps de pràctica real de l’activitat i que l’entitat us pugui ajustar els pagaments pendents.

S’ajustaran les subvencions sempre i quan la data de la baixa sigui posterior a la publicació oficial de la resolució de subvencions. Si la baixa és anterior a aquesta publicació, la subvenció quedarà desistida.