Ajuts

Aquelles entitats organitzadores d’activitats esportives fora d’horari escolar homologades accedeixen al sistema d'ajuts per a les famílies per a la participació de nens/es i joves entre 6 i 17 anys en la seva oferta d’ activitats esportives fora d’horari lectiu.

L’objectiu és facilitar l’accés i/o abaratir les despeses dels nens/es i joves que pertanyen a famílies amb rendes baixes a la pràctica d’activitats físiques i esportives en horari extraescolar.

Informació per a les famílies que vulguin acollir-se al sistema d’ajuts.

Com

Quan realitzi la preinscripció o inscripció a una activitat esportiva d’una entitat homologada pot demanar el full de sol·licitud d'ajut en la mateixa entitat. L’entitat facilitarà el número de referència de l’activitat i segellarà la sol·licitud. El sol·licitant emplenarà la sol·licitud i haurà de presentar-la a qualsevol OAC de Barcelona juntament amb la documentació requerida:

  • 1. En cas, que el tutor no sigui el progenitor, haurà de presentar certificació de l’organisme que li ha atorgat la guarda.
  • 2. Declaració de la renda de la unitat familiar: la pàgina on consten els membres de la unitat familiar, del full resum de rendiments i deduccions, i el documents d’ingrés i devolució segellat per l’entitat bancària o delegació d’Hisenda corresponent. Tant si hi ha obligació de fer declaració de la renda com no, és imprescindible que es justifiquin els ingressos de cada membre major de 18 anys.
  • 3. En cas, que un membre de la unitat familiar tingui una discapacitat, reconoguda oficialment per la Generalitat de Catalunya, amb un mínim del 33%, s'haurà d'aportar el certificat.
  • 4. En cas, de ser família monoparental reconeguda per la Generalitat de Catalunya s'haurà d'aportar el certificat.
  • L'infant o jove ha d'estar empadronat a la ciutat de Barcelona
  • La renda per membre de la unitat familiar ha de ser igual o inferior a 12.000€ any.

Per consultar el llistat d'entitats homologades el curs 2018-2019 i que per tant tenen accés al sistema d’ajuts per a les famílies per a la pràctica esportiva d'infants i joves entre 6-17 accedeix al següent enllaç: www.plaesportescolarbcn.cat/entitats

Podeu presentar la sol·licitud de subvenció a través del portal de tràmits.